ประวัติส่วนตัว

อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา มหาวีรวัฒน์

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร สูติมะเร็งวิทยานรีเวช

  • ออกตรวจ : วันอาทิตย์ ( บางวัน ) เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์