แนะนำผู้บริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร

แนะนำผู้บริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์

ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแปซิฟิคเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 2537
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปี2554

- Readmore

นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี

ผู้อำนวยการแพทย์

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์