ประวัติผู้บริหาร

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรพัฒนา(1994) จำกัด
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแปซิฟิคเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 2537
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปี2554

ตำแหน่งทางสังคม

ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดหนองบัวลำภู แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
กรรมการมูลนิธิ อาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นายกสมาคมสกุลไชยแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดอุดรธานี
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปี2554
อุปนายกสมาคมจีนเตี้ยอันแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา ชมรมกองพันนเรศวรอุดรธานี
รองประธานมูลนิธิ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี
รองประธานมูลนิธิ อุดรสว่างเมธาธรรม
กรรมการภาคเอกชน ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 27 มีนาคม 2538
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 1 กุมภาพันธ์ 2538
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ 6 มีนาคม 2546
ประธานนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 15
ประธานศิษย์เก่า โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรางวัลและวุฒิบัตร

ทวิตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2538
รับพระราชทานยศอาสา ยศนายกองโท กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
เหรียญอาสาสดุดี กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
เหรียญครรชีพของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 22 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1
เหรียญลูกเสือสดุดี
เหรียญสนองเสรีคุณ
เกียรติบัตรจากกองทัพบก เหรียญแรงเยอร์ (เสือคาบมีด)
นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จากกองทัพอากาศ
นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จากกรมตำรวจ
นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จากกองทัพเรือ
นักประดาน้ำกิตติมศักดิ์ จากกองทัพเรือ