นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

  • เป้าหมายสูงสุดขององค์กร (Goal)

โรงพยาบาลเอกอุดร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้อง ตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) และ International Organization for Standardization (ISO) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร จึงกำหนด วิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ไว้ดังนี้ โรงพยาบาลเอกอุดร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณญภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และ ISO คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร จึงกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ไว้ดังนี้

  • วิสัยทัศน์ :

"เอกอุดรเป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณภาพที่เป็นหนึ่ง ตามมาตรฐานสากลและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง"

  • นโยบายคุณภาพ:

"เรามุ่งเสริมสร้างสุขภาพอันดีให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นทางเลือกแก่ผู้รับบริหารที่แสวงหามาตรฐานระดับสากลด้านการรักษาพยาบาลและบริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิผู้ป่วย และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ "

  • วัตถุประสงค์คุณภาพ :

1.ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
2.ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและพึงพอใจ
3.มีการพัฒนาระบบคุณภาพแบบองค์รวม และยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล
4.มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ
5.ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในบรรยากาศการทำงาน