ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทพญ.อันธิกา  สุดโททอง
ทพญ.อันธิกา สุดโททอง

ศัลยศาสตร์ชองปาก

ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองคาย

ทันตแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทพ.เอกชัย  คล้ายทอง
ทพ.เอกชัย คล้ายทอง

ทันตแพทย์จัดฟัน

View Profile
นพ.อาทิตย์  สว่างรุ่งเรืองกิจ
นพ.อาทิตย์ สว่างรุ่งเรืองกิจ

ทันตแพทย์รักษาคลองรากฟัน

แพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอเพ็ญ

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทพญ.กุสุมา  ศรีสุข
ทพญ.กุสุมา ศรีสุข

ทันตแพทย์รักษาคลองรากฟัน

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทพญ.ณิชาภา  เครือกิตติบุญ
ทพญ.ณิชาภา เครือกิตติบุญ

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทพญ.กาญจนา  ชัยต้นเทือก
ทพญ.กาญจนา ชัยต้นเทือก

ทันตแพทย์ทั่วไป

แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลกุดจับ

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.สุพฤกษ์  ตรีธานทิพย์วิกุล
นพ.สุพฤกษ์ ตรีธานทิพย์วิกุล

วิสัญญีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ภควรรณ  หรูปานวงษ์
พญ.ภควรรณ หรูปานวงษ์

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.สิริหัทยา  ขวาโยธา
พญ.สิริหัทยา ขวาโยธา

รังสีแพทย์ทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ฐาปนี  อัจฉริยวงศ์เมธี
พญ.ฐาปนี อัจฉริยวงศ์เมธี

วิสัญญีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.ชนัตถ์  เต็งศิริอรกุล
นพ.ชนัตถ์ เต็งศิริอรกุล

รังสีแพทย์ รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว

แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile