ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทย

View Profile
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

View Profile
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile
แพทย์หญิงอารีรัตน์  สอนเสนาะ
แพทย์หญิงอารีรัตน์ สอนเสนาะ

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

View Profile
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล

กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile
นายแพทย์ภราดร จันทร์อ่อน
นายแพทย์ภราดร จันทร์อ่อน

- กุมารแพทย์ทั่วไป อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile