ทำเนียบแพทย์
ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Profile
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล

ประธานองค์กรแพทย์ / หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

View Profile
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile
พญ.เบญญาภา   ฉัตรไพฑูรย์
พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์

จักษุแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.บุญญาภร   ฉัตรไพฑูรย์
พญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์

กุมารแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์
นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์

ศัลยแพทย์โรคทางกระดูกและข้อ

View Profile
นพ.เสกสรรค์   คลังสมบัติ
นพ.เสกสรรค์ คลังสมบัติ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

แพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี

View Profile
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล

กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile