ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
อาจารย์นายแพทย์ปราโมทย์  โคตรพันธุ์กุล
อาจารย์นายแพทย์ปราโมทย์ โคตรพันธุ์กุล

ศัลยแพทย์ทั่วไป ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงอโนชา  อินทรพานณิชย์
อาจารย์แพทย์หญิงอโนชา อินทรพานณิชย์

จักษุแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงนิรมล พงษ์ไทย
ทันตแพทย์หญิงนิรมล พงษ์ไทย

- ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา  วุฒิเบญรัศมี
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา วุฒิเบญรัศมี

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา  ตันธวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์  ศรีภักดี
อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์ ศรีภักดี

อายุรแพทย์โรคไต ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา  มหาวีรวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา มหาวีรวัฒน์

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์นายแพทย์โอฬาร  วิวัฒนาช่าง
อาจารย์นายแพทย์โอฬาร วิวัฒนาช่าง

อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา  พงษ์อุดม
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา พงษ์อุดม

อายุรแพทย์โรคเลือด แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์นายแพทย์กิตติ์  เชื้อเพชระโสภณ
อาจารย์นายแพทย์กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ

อายุรแพทย์ ตจวิทยา (ผิวหนัง) โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile