ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์โชคชัย ชัยวิภาส
ทันตแพทย์โชคชัย ชัยวิภาส

- ทันตแพทย์บดเคี้ยวข้อต่อกระดูกและกรรไกร

View Profile
ทันตแพทย์วิกรานต์ แสงอุบล
ทันตแพทย์วิกรานต์ แสงอุบล

- ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิง วราพร  เด่นศิริอักษร
ทันตแพทย์หญิง วราพร เด่นศิริอักษร

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ท.บ.เกียรตินิยม)

View Profile
ทันตแพทย์หญิงธนีกา พรหมประกาย
ทันตแพทย์หญิงธนีกา พรหมประกาย

ทันตแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงนิรมล พงษ์ไทย
ทันตแพทย์หญิงนิรมล พงษ์ไทย

ปริทันตวิทยา

- ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์ฤกษ์เลิศ อติแพทย์
นายแพทย์ฤกษ์เลิศ อติแพทย์

แพทย์วิสัญญี แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ภควรรณ    หรูปานวงษ์
พญ.ภควรรณ หรูปานวงษ์

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทพญ.อันธิกา    สุดโททอง
ทพญ.อันธิกา สุดโททอง

ศัลยศาสตร์ชองปาก

ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองคาย

ทันตแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.สุพฤกษ์   ตรีธานทิพย์วิกุล
นพ.สุพฤกษ์ ตรีธานทิพย์วิกุล

วิสัญญีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile