ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
พญ.บุญญาภร   ฉัตรไพฑูรย์
พญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์

กุมารแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล

กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงภัทธิยา  ศรีศักดิ์
อาจารย์แพทย์หญิงภัทธิยา ศรีศักดิ์

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์วิทยาธร พรศิริประทาน
นายแพทย์วิทยาธร พรศิริประทาน

- กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงวัชโรบล บัวคำภู
แพทย์หญิงวัชโรบล บัวคำภู

กุมารแพทย์ประสาทวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงรัตติยา เพ็งนิล
แพทย์หญิงรัตติยา เพ็งนิล

- กุมารแพทย์ทั่วไป

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา  ตันธวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงชลนภา  อัศวบุญญาเลิศ
แพทย์หญิงชลนภา อัศวบุญญาเลิศ

กุมารแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ภูษณี   กนกศิลป์
พญ.ภูษณี กนกศิลป์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile