ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล

ประธานองค์กรแพทย์ / หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

View Profile
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา  พงษ์อุดม
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา พงษ์อุดม

อายุรแพทย์โรคเลือด แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile