ทำเนียบแพทย์
ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล

ประธานองค์กรแพทย์ / หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

View Profile
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile
พญ.ธนพร   ฉัตรศรีสัมฤทธิ์
พญ.ธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ์

อายุรกรรมทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลอุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงสุรีรัตน์  วัชรสุวรรณเสรี
แพทย์หญิงสุรีรัตน์ วัชรสุวรรณเสรี

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

แพทย์่ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา  พงษ์อุดม
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา พงษ์อุดม

อายุรแพทย์โรคเลือด แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.พรทิพย์   เกียรติก้องชูชัย
พญ.พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประจำที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์เนติ    สันแสนดี
นายแพทย์เนติ สันแสนดี

อายุรแพทย์โรคไต แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile