ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นพ.ศราวุธ   ภูมิธิติกูล
นพ.ศราวุธ ภูมิธิติกูล

สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

View Profile
แพทย์หญิงชัชนาวดี  ณ น่าน
แพทย์หญิงชัชนาวดี ณ น่าน

สูตินรีแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา  มหาวีรวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา มหาวีรวัฒน์

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา  วุฒิเบญรัศมี
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา วุฒิเบญรัศมี

ตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ  มาลีรัตน์
อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ มาลีรัตน์

สูตินรีแพทย์ทั่วไป

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.ปองพล    คูหาทอง
นพ.ปองพล คูหาทอง

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.อรไพลิน   ปรีชาจารย์
พญ.อรไพลิน ปรีชาจารย์

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.วชิรวุฒิ   กลางบุรัมย์
นพ.วชิรวุฒิ กลางบุรัมย์

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงอรวิศเนตร มงคลมะไฟ
แพทย์หญิงอรวิศเนตร มงคลมะไฟ

- สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile