ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ภัทรพล  คำมูลตรี
นายแพทย์ภัทรพล คำมูลตรี

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

View Profile
นายแพทย์กฤษณ์ ฤทธิกุลวัฒนา
นายแพทย์กฤษณ์ ฤทธิกุลวัฒนา

- แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์ณัฏฐพล เมธสุวรรณ
นายแพทย์ณัฏฐพล เมธสุวรรณ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

View Profile
นายแพทย์สุริยา  ด่างน้ำเที่ยง
นายแพทย์สุริยา ด่างน้ำเที่ยง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์ฉัตรชัย เอ็งอุทัยวัฒน์
นายแพทย์ฉัตรชัย เอ็งอุทัยวัฒน์

- แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile