ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Profile
ทันตแพทย์รัชดา  เลิศเอนกวัฒนา
ทันตแพทย์รัชดา เลิศเอนกวัฒนา

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

View Profile
ทันตแพทย์หญิง วราพร  เด่นศิริอักษร
ทันตแพทย์หญิง วราพร เด่นศิริอักษร

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ท.บ.เกียรตินิยม)

View Profile
ทันตแพทย์หญิงนิรมล พงษ์ไทย
ทันตแพทย์หญิงนิรมล พงษ์ไทย

- ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

View Profile
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์

- ศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียว

View Profile
ทันตแพทย์ศุภกร ตันมิ่ง
ทันตแพทย์ศุภกร ตันมิ่ง

- ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล

- ทันตแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ

- ทันตแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.เอกอุดร

View Profile