ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Profile
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์

- ศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียว

View Profile
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล

- ทันตแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์เจนจิรา ศรีกงพาน
ทันตแพทย์เจนจิรา ศรีกงพาน

- ทันตแพทย์ทั่วไป / หัตถการ

View Profile
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ

- ทันตแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.เอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์ศศิธร เวชพาณิชย์
ทันตแพทย์ศศิธร เวชพาณิชย์

ทันตแพทย์รักษาคลองรากฟัน

ทันตแพทย์รักษารากฟัน ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์โชคชัย ชัยวิภาส
ทันตแพทย์โชคชัย ชัยวิภาส

- ทันตแพทย์บดเคี้ยวข้อต่อกระดูกและกรรไกร

View Profile
ทันตแพทย์วิกรานต์ แสงอุบล
ทันตแพทย์วิกรานต์ แสงอุบล

- ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิง วราพร  เด่นศิริอักษร
ทันตแพทย์หญิง วราพร เด่นศิริอักษร

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ท.บ.เกียรตินิยม)

View Profile