ประวัติส่วนตัว

ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

- รองประธานกรรมการการแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิค สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ On Call เวลา 13.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์