ประวัติส่วนตัว

ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

- รองประธานกรรมการการแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิค สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 - 17.30 น.
  • วันออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.
นัดหมายแพทย์