ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์เนติ สันแสนดี

พ.บ. วิทยาแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเหล้า ( พ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 )

วว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

วว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ออกตรวจ ; วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 17:00 น. ( บางวัน )

รับ Consolt : ทุกวัน ช่่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.

นัดหมายแพทย์