ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงสุรีรัตน์  วัชรสุวรรณเสรี
แพทย์หญิงสุรีรัตน์ วัชรสุวรรณเสรี

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

แพทย์่ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงณัฏฐา  วงศ์วิชิต
แพทย์หญิงณัฏฐา วงศ์วิชิต

รังสีแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์สิทธิ เชาวน์ชื่น
นายแพทย์สิทธิ เชาวน์ชื่น

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงชัชนาวดี  ณ น่าน
แพทย์หญิงชัชนาวดี ณ น่าน

สูตินรีแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์สรพงษ์  สร้อยมงคล
นายแพทย์สรพงษ์ สร้อยมงคล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงวัชโรบล บัวคำภู
แพทย์หญิงวัชโรบล บัวคำภู

กุมารแพทย์ประสาทวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงรัตติยา เพ็งนิล
แพทย์หญิงรัตติยา เพ็งนิล

- กุมารแพทย์ทั่วไป

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา  มหาวีรวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา มหาวีรวัฒน์

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์อนุชิต  วงศ์เพ็ญ
นายแพทย์อนุชิต วงศ์เพ็ญ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์วิทย์  เหลืองวัฒนานนท์
นายแพทย์วิทย์ เหลืองวัฒนานนท์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาบเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงสุทธิพร หมวดไธสง
แพทย์หญิงสุทธิพร หมวดไธสง

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile