ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ภัทรพล  คำมูลตรี
นายแพทย์ภัทรพล คำมูลตรี

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

View Profile
นายแพทย์กฤษณ์ ฤทธิกุลวัฒนา
นายแพทย์กฤษณ์ ฤทธิกุลวัฒนา

- แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์ภราดร จันทร์อ่อน
นายแพทย์ภราดร จันทร์อ่อน

- กุมารแพทย์ทั่วไป อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
แพทย์หญิงศศินันท์ พิพัฒบัณฑิตสกุล
แพทย์หญิงศศินันท์ พิพัฒบัณฑิตสกุล

จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและวุ้นตา

View Profile
แพทย์หญิงณัฏฐา  วงศ์วิชิต
แพทย์หญิงณัฏฐา วงศ์วิชิต

รังสีแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์ณัฏฐพล เมธสุวรรณ
นายแพทย์ณัฏฐพล เมธสุวรรณ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

View Profile
นายแพทย์ฤกษ์เลิศ อติแพทย์
นายแพทย์ฤกษ์เลิศ อติแพทย์

แพทย์วิสัญญี แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile