ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์
ทันตแพทย์หญิงณฐพร หาตรงจิตต์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

View Profile
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์

- ศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียว

View Profile
ทันตแพทย์ศุภกร ตันมิ่ง
ทันตแพทย์ศุภกร ตันมิ่ง

- ทันตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา
ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา ดำประภา

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล

- ทันตแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ

- ทันตแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.เอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์ศศิธร เวชพาณิชย์
ทันตแพทย์ศศิธร เวชพาณิชย์

- ทันตแพทย์รักษารากฟัน ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์นิติวุฒิ แสนมาโนช
นายแพทย์นิติวุฒิ แสนมาโนช

- ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

View Profile
นายแพทย์นิติเทพ หลายทวีวัฒน์
นายแพทย์นิติเทพ หลายทวีวัฒน์

- ศัลยศาสตร์ทั่วไป ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
นายแพทย์ฉัตรชัย เอ็งอุทัยวัฒน์
นายแพทย์ฉัตรชัย เอ็งอุทัยวัฒน์

- แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
นายแพทย์ลักษณ์ชัย บัวเกตุ
นายแพทย์ลักษณ์ชัย บัวเกตุ

- ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile