ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์รัชดา  เลิศเอนกวัฒนา
ทันตแพทย์รัชดา เลิศเอนกวัฒนา

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

View Profile
อาจารย์นายแพทย์ธีรธิป วีระประสิทธิ์
อาจารย์นายแพทย์ธีรธิป วีระประสิทธิ์

- อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

View Profile
แพทย์หญิงอิลชิลา ตาปนานนท์
แพทย์หญิงอิลชิลา ตาปนานนท์

รังสีแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
ทันตแพทย์หญิง วราพร  เด่นศิริอักษร
ทันตแพทย์หญิง วราพร เด่นศิริอักษร

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ท.บ.เกียรตินิยม)

View Profile
นายแพทย์สุริยา  ด่างน้ำเที่ยง
นายแพทย์สุริยา ด่างน้ำเที่ยง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงวิยะดา ยุทธเกษมสันต์
แพทย์หญิงวิยะดา ยุทธเกษมสันต์

วิสัญญีแพทย์ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา รพ.เอกอุดร

View Profile
นายแพทย์สรพงษ์  สร้อยมงคล
นายแพทย์สรพงษ์ สร้อยมงคล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงชัชนาวดี  ณ น่าน
แพทย์หญิงชัชนาวดี ณ น่าน

สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile