ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา  พงษ์อุดม
อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา พงษ์อุดม

อายุรแพทย์โรคเลือด แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์  ศรีภักดี
อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์ ศรีภักดี

อายุรแพทย์โรคไต ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา  วุฒิเบญรัศมี
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา วุฒิเบญรัศมี

ตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา  ตันธวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงวิยะดา ยุทธเกษมสันต์
แพทย์หญิงวิยะดา ยุทธเกษมสันต์

วิสัญญีแพทย์ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา รพ.เอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงชลนภา  อัศวบุญญาเลิศ
แพทย์หญิงชลนภา อัศวบุญญาเลิศ

กุมารแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์
ผศ.ทันตแพทย์หญิงสุภาพร คงสมบูรณ์

- ศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียว

View Profile
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล
ทันตแพทย์หญิงกรปภา ตระกูลโกศล

- ทันตแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์เจนจิรา ศรีกงพาน
ทันตแพทย์เจนจิรา ศรีกงพาน

- ทันตแพทย์ทั่วไป / หัตถการ

View Profile
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ
ทันตแพทย์สุชาติ เขม้นเขตรการ

- ทันตแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.เอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์ศศิธร เวชพาณิชย์
ทันตแพทย์ศศิธร เวชพาณิชย์

ทันตแพทย์รักษาคลองรากฟัน

ทันตแพทย์รักษารากฟัน ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile