ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์วิทย์ เหลืองวัฒนานนท์

- พบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วว. สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วว.สาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • วันออกตรวจ : วันอังคาร 12.00-13.00 น. และวันศุกร์ ( บางวัน ) 12.00-13.00 น.
  • วันออกตรวจ : วันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.
นัดหมายแพทย์