ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นพ.วชิรวุฒิ   กลางบุรัมย์
นพ.วชิรวุฒิ กลางบุรัมย์

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ภูษณี   กนกศิลป์
พญ.ภูษณี กนกศิลป์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile
พญ.พรทิพย์   เกียรติก้องชูชัย
พญ.พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประจำที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์เนติ    สันแสนดี
นายแพทย์เนติ สันแสนดี

อายุรแพทย์โรคไต แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ลัดดาวัลย์   สิมธรรมนิมิต
พญ.ลัดดาวัลย์ สิมธรรมนิมิต

โสด ศอ นาสิกวิทยา
เฉพาะทางต่อยอด ด้านโรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้

View Profile
พญ.หฤทัย   สันแสนดี
พญ.หฤทัย สันแสนดี

อายุรแพทย์โรคเลือด แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.กนกพล   ประเสริฐวิทย์
นพ.กนกพล ประเสริฐวิทย์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงดวิษา  อังศรีปะเสริฐ
อาจารย์แพทย์หญิงดวิษา อังศรีปะเสริฐ

จักษุแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงอรวิศเนตร มงคลมะไฟ
แพทย์หญิงอรวิศเนตร มงคลมะไฟ

- สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile