ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นายแพทย์ณัฏฐพล เมธสุวรรณ
นายแพทย์ณัฏฐพล เมธสุวรรณ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

View Profile
นายแพทย์กฤษณ์ ฤทธิกุลวัฒนา
นายแพทย์กฤษณ์ ฤทธิกุลวัฒนา

- แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์นายแพทย์โอฬาร  วิวัฒนาช่าง
อาจารย์นายแพทย์โอฬาร วิวัฒนาช่าง

อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงอิญชญา  แสนศักดิ์
อาจารย์แพทย์หญิงอิญชญา แสนศักดิ์

- อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

View Profile
อาจารย์นายแพทย์ธีรธิป วีระประสิทธิ์
อาจารย์นายแพทย์ธีรธิป วีระประสิทธิ์

- อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

View Profile
นายแพทย์ลักษณ์ชัย บัวเกตุ
นายแพทย์ลักษณ์ชัย บัวเกตุ

- ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงภัทธิยา  ศรีศักดิ์
อาจารย์แพทย์หญิงภัทธิยา ศรีศักดิ์

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์วิทยาธร พรศิริประทาน
นายแพทย์วิทยาธร พรศิริประทาน

- กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์นิติวุฒิ แสนมาโนช
นายแพทย์นิติวุฒิ แสนมาโนช

- ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile