ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
พญ.บุญญาภร   ฉัตรไพฑูรย์
พญ.บุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์

กุมารแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View Profile
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล
แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล

ประธานองค์กรแพทย์ / หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

View Profile
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile
นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์
นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์

ศัลยแพทย์โรคทางกระดูกและข้อ

View Profile
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล

กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile
นพ.ศราวุธ   ภูมิธิติกูล
นพ.ศราวุธ ภูมิธิติกูล

สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

View Profile