ประวัติผู้บริหาร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอรุณรังษี อ.เมือง จ.หนองคาย

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ระดับมหาลัย

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรหลักสูตรเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารเพื่อความสำเสร็จ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วุฒิบัตรหลักสูตรการอบรมผู้บริหารโรงพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วุฒิบัตรหลักสูตร Leadership Sustainability Strategies Southwest Minnesota State University (USA)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา (Ph.D.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร

รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร

รองประธานกรรมการบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลีและบริษัทในเครือ

รางวัลเชิดชูเกียรติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

รักษาดินแดนยิ่งชีพ จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

โล่เกียรติบัตรผู้พิพากษาสมทบ ที่มีผลงานดีเด่น จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สตรีไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ จากสภาสตรีแห่งชาติฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โล่เกียรติบัตรผู้พิพากษาสมทบ ที่มีผลงานดีเด่น จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รางวัลสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๙ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โล่เกียรติบัตรผู้พิพากษาสมทบ ที่มีผลงานดีเด่น จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๐” จากเครือข่ายสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ

ประกาศเกียติคุณ สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น “ศรีเขมะสิริฯ” จากสมาคมศิษย์เก่าเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โล่เกียรติบัตรผู้พิพากษาสมทบ ที่มีผลงานดีเด่น จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม / องค์กรชุมชน

รองประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๔ รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายนายจ้าง)

อุปนายากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายกสโมสรโรตารีหนองคาย ปีบริหาร ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเกทบอล

ที่ปรึกษาสภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างหนองคาย ปี ๒๕๔๘-๒๕๖๒

ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเอกอุดร

ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเอกอุดร

รองประธานชมรมยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประธานนักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ ๔

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๘ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลงานการบริหารจัดการองค์กรโรงพยาบาลเอกอุดร (โรงพยาบาลอกชน ขนาด ๓๕๐ เตียง)

โรงพยาบาลเอกอุดร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕/๕ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนากิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเพชร จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ๕ ปีติดต่อกัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) จากกระทรวงแรงงาน

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะเป็นสถานพยาบาลที่ให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย- ลาว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI ๕th Editions (USA) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI ๖th Editions (USA) ปี พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน

รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ รางวัลจากความร่วมมือสู่บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ โดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ระดับทอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มน้ำโขงและ สปป.ลาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการณ์ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ๕ ปีต่อกัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) จากกระทรวงแรงงาน

โรงพยาบาลเอกอุดร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓