ประวัติผู้บริหาร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกอุดร
ประธาน คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเอกอุดร
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเอกอุดร
ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี และบริษัทในเครือ

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา ที่โรงเรียนอรุณรังษี อ.เมือง จ.หนองคาย
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพฯ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรหลักสูตรเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารเพื่อความสำเร็จ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
LEAD AUDITOR ROBERE & ASSOCIATE
วุฒิบัตรหลักสูตรการอบรมผู้บริหารโรงพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
วุฒิบัตรหลักสูตรHAสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
วุฒิบัตรหลักสูตร Leadership Sustainability Strategies Southwest Minnesota State University (USA)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(Ph.D.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รางวัลเชิดชูเกียรติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
รักษาดินแดนยิ่งชีพ
สตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โล่ห์เกียรติบัตรผู้พิพากษาสมทบ ที่มีผลงานดีเด่น จากอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๔
รางวัล "บุคคลต้นแบบทำดีเพื่อพ่อ 2560" จากเครือข่ายสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ
ประกาศเกียรติคุณ สตรีนักบริหารดีเด่นฯ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เกียติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น "ศรีเขมะสิริฯ" จากสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 14 พฤศิจกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่งในสังคม

ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายกสโมสรโรตารีหนองคาย ปีบริหาร 2557-2558
กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย
กรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย
ที่ปรึกษาสภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างหนองคาย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเอกอุดร
ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเอกอุดร
รองประธานชมรมยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ประธานนักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4