ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงชัชนาวดี ณ น่าน

สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นัดหมายแพทย์