ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงสุกัลยา ศศิวิลาสกร

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1)

- วุฒิบัตร จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วันออกตรวจ : วัันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์