ประวัติส่วนตัว

พญ.พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลารังสิต

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี

  • ออกตรวจ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
  • ออกตรวจ : วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ( บางเวลา )
นัดหมายแพทย์