ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อดูแลผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา รุ่น IOL Master 700 Zeiss พร้อมให้เกียรติถ่ายภาพและร่วมตรวจรับกับคณะ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566