แพ็คเกจ/โปรโมชั่น

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารฯ (แถวนั่งคนกลาง), ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย), และ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากขวา) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์รับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 79 คน บุตรพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนจำนวน 105 ทุน เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมตลอดโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,158,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564