ประวัติส่วนตัว

นพ.ศราวุธ ภูมิธิติกูล

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร สูติ-นรีแพทย์ มหาวิทยาลัยสงคลานครินทร์

เกียรติบัตร อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์