Money Expo Udon Thani 2022

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและคหบดี ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565


Recent Posts
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ปีที่ 8 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ปีที่ 8
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ
มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2563 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2563
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
สนับสนุนสินค้าผู้พิการ สนับสนุนสินค้าผู้พิการ
มอบเงินสนับสนุนการจัดโรงทาน มอบเงินสนับสนุนการจัดโรงทาน
โครงการ 200 ดวงตา มหากุศล โครงการ 200 ดวงตา มหากุศล
มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม  และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลเอกอุดร
ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015