Money Expo Udon Thani 2022

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพและคหบดี ในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565


Recent Posts
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 15  ประจำปีการศึกษา 2564 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564
มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
งานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา งานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล
อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)
สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA) สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA)
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา