อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร กล่าวเปิดการประชุม และถ่ายภาพร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร ในการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการดูแลผู้รับบริการ โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 18, 19, 25 และ 26 ตุลาคม 2566