เตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AACI

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนกลาง) และคณะ ร่วมถ่ายภาพกับคณะที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน AACI : American Accreditation Commission International ซึ่งเป็นระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2567