ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์ตรอง มณีวัฒนา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรสูตินรีเวช โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่

ประกาศนียบัตรขั้นสูง สูตินรีเวช รามาธิบดี

นัดหมายแพทย์