ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์ตรอง มณีวัฒนา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรสูตินรีเวช โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่

ประกาศนียบัตรขั้นสูง สูตินรีเวช รามาธิบดี

- ออกตรวจ : วันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 9:00 - 16:00 น.

นัดหมายแพทย์