ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- แพทย์เพิ่มพูลทักษะ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ว.ว. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น

- วุฒิบัตร มะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ ( บางวัน ) เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์