Recent Posts
ตรวจรับชุดเครื่องส่องกล่องทางเดินอาหาร Olympus ตรวจรับชุดเครื่องส่องกล่องทางเดินอาหาร Olympus
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566  โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss
มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม  และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ มอบเรือกู้ภัยอลูมิเนียม และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าช่วยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือการประชุมสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือการประชุมสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรอง Alternative Hospital Quarantine (AHQ) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรอง Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support)
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี