พิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 6 มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

นายกองเอก ดร.อภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร เป็นประธานในพิธี นายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิฯ/ประธานจัดงาน พิธีเปิดแพรคลุมป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 6 มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ มณฑลพิธีมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี