โครงการอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ”

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนกลาง) ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และร่วมถ่ายภาพกับคณะวิทยากรจากไทยพาณิชย์ โพรเทค และพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดร เนื่องในโอกาสที่ไทยพาณิชย์ โพรเทค ให้การสนับสนุนการจัดอบรมในหลักสูตร “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566