ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 พร้อมด้วยนายโช บุญสม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4, นายสฤษดิ์ พิพัฒน์วิไลกุล เลขานุการศาลแรงงานภาค 4, ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4, ผู้ประนีประนอมประจากศาลแรงงานภาค 4 และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น