พิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 พร้อมด้วย นายโช บุญสม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายทินกร พูนเม็ง นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 นายวีรยุทธ แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสมุทรปราการ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี นายธวัช บัวพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายสฤษดิ์ พิพัฒน์วิไลกุล เลขานุการศาลแรงงานภาค 4 นายสุมิตร โปรตระนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย สุกรินทร์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4 ณ ศาลแรงงานภาค 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธเมตตาปชารักษ์” แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงรักษาประชาชนด้วยพระเมตตาคุณ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธปฏิมาประธานศาลแรงงานภาค 4 ในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนาวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งสาธุชนสืบไป โดยศาลแรงงานภาค 4 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณฯ พระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) พระราชวชิรธรรมากร (หลวงพ่อค าสด อรุโณ) พระครูปลัดเหรียญ อภิญาโณ พระมหาปัญญา ตปฺปโรพระไชยญาวฑุฒโน พระครูวินัยธรสุวัชชัย พระมีคุณกิตติวุฒิโฑ พระอาจารย์ประครองปิยะธรรมโมพระอ้วน ธัมเฉโก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4