พิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายสุรวุฒิ เชาวลิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 พร้อมด้วย นายโช บุญสม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายทินกร พูนเม็ง นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 นายวีรยุทธ แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสมุทรปราการ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี นายธวัช บัวพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายสฤษดิ์ พิพัฒน์วิไลกุล เลขานุการศาลแรงงานภาค 4 นายสุมิตร โปรตระนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย สุกรินทร์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4 ณ ศาลแรงงานภาค 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธเมตตาปชารักษ์” แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงรักษาประชาชนด้วยพระเมตตาคุณ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธปฏิมาประธานศาลแรงงานภาค 4 ในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนาวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งสาธุชนสืบไป โดยศาลแรงงานภาค 4 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณฯ พระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) พระราชวชิรธรรมากร (หลวงพ่อค าสด อรุโณ) พระครูปลัดเหรียญ อภิญาโณ พระมหาปัญญา ตปฺปโรพระไชยญาวฑุฒโน พระครูวินัยธรสุวัชชัย พระมีคุณกิตติวุฒิโฑ พระอาจารย์ประครองปิยะธรรมโมพระอ้วน ธัมเฉโก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ “พลศึกษาคัพ” ครั้งที่ 1 สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการ “พลศึกษาคัพ” ครั้งที่ 1
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล
Money Expo Udon Thani 2022 Money Expo Udon Thani 2022
แสดงความยินดี รับโล่รางวัล แสดงความยินดี รับโล่รางวัล "สตรีนักบริหารดีเด่น" สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาโรตารี 4 สโมสร ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาโรตารี 4 สโมสร
ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูสุภกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดลำดวน ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูสุภกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดลำดวน
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ปีที่ 8 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ปีที่ 8