ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ซ้ายมือ) ได้รับเชิญเป็นปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การดำเนินงาน สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์และสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป โดย ดร.ธีรวัชร์ คำก้อน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี (ขวามือ) เป็นผู้มอบหนังสือเชิญ ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566