e-Claim Award 2017

e-Claim Award 2017

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีเทา) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดชมพู) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีดำ) และคณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับ “รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2560 e-Claim Award 2017” จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
อบรมอนุรักษ์พลังงาน อบรมอนุรักษ์พลังงาน
สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ถวายโซฟา 30 ชุด พร้อมเครื่องบริวารให้แก่วัดโพธิวราราม ถวายโซฟา 30 ชุด พร้อมเครื่องบริวารให้แก่วัดโพธิวราราม
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม
มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว