e-Claim Award 2017

e-Claim Award 2017

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีเทา) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดชมพู) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีดำ) และคณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับ “รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2560 e-Claim Award 2017” จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับทอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับทอง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแรงงานภาค 4
ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี วัดโพธิวราราม อุดรธานี ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี วัดโพธิวราราม อุดรธานี
รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน
สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
อบรมอนุรักษ์พลังงาน อบรมอนุรักษ์พลังงาน
สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
โครงการรักษ์ศาลสีขาว ศาลแรงงานภาค 4 รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ โครงการรักษ์ศาลสีขาว ศาลแรงงานภาค 4 รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015