e-Claim Award 2017

e-Claim Award 2017

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีเทา) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดชมพู) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีดำ) และคณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับ “รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2560 e-Claim Award 2017” จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS)
มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565