International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์ (คนที่ 6 จากขวา) และคณะ รับมอบของที่ระลึกจาก Dr.Asadang Dusadi-isariyavong Medical Director, Thailand and Laos, International SOS องค์กรช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศสากล (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสประสานความร่วมมือทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น
ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาโรตารี 4 สโมสร ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาโรตารี 4 สโมสร
กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 กิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี คณะสิงโต มังกร อวยพรตรุษจีน โรงพยาบาลเอกอุดร คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี คณะสิงโต มังกร อวยพรตรุษจีน โรงพยาบาลเอกอุดร
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเอกอุดร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเอกอุดร