โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มนำ้โขงและสปป.ลาว

COVID-19 Free Hospital
ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดรและคณะ ถ่ายภาพร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มนำ้โขงและสปป.ลาว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลเอกอุดร
GHA®️ Global Healthcare Accreditation COVID-19 Certification of Conformance Survey for Aek Udon International Hospital โรงพยาบาลเอกอุดร เพื่อรองรับ Medical Traveler โดยเฉพาะจากประเทศในลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ลาว เวียดนาม และ Expat ในพื้นที่ ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวที่ได้รับการยืนยันคุณภาพด้านนี้จากมาตรฐานโลก