มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารฯ (แถวนั่งคนกลาง), ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ (แถวนั่งคนที่ 4 จากซ้าย), และ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 4 จากขวา) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์รับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 79 คน บุตรพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนจำนวน 105 ทุน เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมตลอดโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,158,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564


Recent Posts
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับทอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับทอง
มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู มอบตู้เย็นแด่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566 สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566
e-Claim Award 2017 e-Claim Award 2017
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS)
สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561 สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมประกันชีวิตแห่งชาติ ปี 2561
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19