มอบเงินบริจาคสนับสนุนงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 6

ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์, ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์, แพทย์หญิงเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์และ แพทย์หญิงบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ มอบเงินบริจาคโดยครอบครัวฉัตรไพฑูรย์ ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 6 ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน, คุณสมพงษ์ ทิพย์พิมานชัย, คุณสุพัฒน์ เตชะเพิ่มผล รองประธานมูลนิธิฯ , คุณสถาพร ลิ้มมณีวิจิตร เหรัญญิกมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566