Aek Udon Quality’s Day

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งเก้าอี้ คนกลางสูทขาว) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงาน ในการอบรม Aek Udon Quality’s Day เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาการบริการอย่างมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานทุกคน ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2566


Recent Posts
มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร
บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award) โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award)
อวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร อวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร
รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566 อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS) อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS)
อบรมอนุรักษ์พลังงาน อบรมอนุรักษ์พลังงาน
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร