Aek Udon Quality’s Day

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งเก้าอี้ คนกลางสูทขาว) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงาน ในการอบรม Aek Udon Quality’s Day เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาการบริการอย่างมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานทุกคน ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2566


Recent Posts
อวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร อวยพรวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19
มิสเตอร์สตาร์อุดรธานี ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนฯ มิสเตอร์สตาร์อุดรธานี ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนฯ
มอบชุดคนไข้ให้กับโรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ มอบชุดคนไข้ให้กับโรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA) สัมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวสำหรับสถานพยาบาล (GHA)
เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร
ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss ตรวจรับเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา Zeiss
ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน