โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสุรวุฒิ เชาวลิตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายโช บุญสม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายทินกร พูนเม็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ นายสฤษดิ์ พิพัฒน์วิไลกุล เลขานุการศาลแรงงานภาค 4 นายธวัชชัย สุกรินทร์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจําศาลแรงงานภาค 4 ทนายความ และบุคลากรศาลยุติธรรมในเขตอํานาจพิจารณาคดีของศาลแรงงานภาค 4 ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งศาลแรงงานภาค 4 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการพิจารณาคดี สํานักงานอัยการคดีแรงงานภาค 4 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค 4 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค 4 เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี