โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสุรวุฒิ เชาวลิตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายโช บุญสม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายทินกร พูนเม็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ นายสฤษดิ์ พิพัฒน์วิไลกุล เลขานุการศาลแรงงานภาค 4 นายธวัชชัย สุกรินทร์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ผู้ประนีประนอมประจําศาลแรงงานภาค 4 ทนายความ และบุคลากรศาลยุติธรรมในเขตอํานาจพิจารณาคดีของศาลแรงงานภาค 4 ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งศาลแรงงานภาค 4 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการพิจารณาคดี สํานักงานอัยการคดีแรงงานภาค 4 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค 4 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค 4 เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Recent Posts
Aek Udon Quality’s Day Aek Udon Quality’s Day
บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ต้อนรับแพทย์ใหม่ ต้อนรับแพทย์ใหม่
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกพระบรมรูป พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกพระบรมรูป
มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566  โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2566 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น