การฝึกซ้อม Code Pink และการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาด (Influx)

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนกลาง) ให้เกียรติถ่ายภาพ และกล่าวเปิดการฝึกซ้อม Code Pink เพื่อป้องกันและดำเนินการกรณีทารกและผู้ป่วยเด็กถูกลักพาตัว และการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาด (Influx) เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งอาจมีโรคระบาดอุบัติใหม่ หรืออุบัติซ้ำเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้และเกิดทักษะความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ณ โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567


Recent Posts
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร
โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher
ความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ ความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มนำ้โขงและสปป.ลาว โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA COVID-19 แห่งแรกในลุ่มนำ้โขงและสปป.ลาว
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
ตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 อบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร